wtorek, maj 26, 2020

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJE OGÓLNE

Godziny przyjęć stron:

Poniedziałek  12.00 - 14.30
Wtorek            7.30 - 11.00
Środa             12.00 - 14.30
Czwartek         7.30 - 11.00
Piątek              7.30 - 10.00

W celu ochrony lokatorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2019 r. poz. 2133) wprowadzono system dodatków mieszkaniowych, który ma na celu pomoc gospodarstwom domowym w ponoszeniu świadczeń okresowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Kryteria uprawniające do dodatku mieszkaniowego:

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu  mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym);

Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2.100,00 zł. i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.500,00 zł. obowiązującej w dniu złożenia wniosku (art. 3 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych). Jeżeli dochód jest nieco wyższy a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tą kwotę.

Od dnia 1.03.2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi  1 200,00 zł.

Za dochód uważa się (stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do celów obliczania dodatku do dochodu przykładowo zalicza się: wynagrodzenie za pracę, trzynastki, nagrody jubileuszowe, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, emerytury, renty, świadczenia z tytułu rodziny zastępczej, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, alimenty, zasiłki pogrzebowe, zwrot podatku z US, nadpłatę z tytułu rozliczenia, co lub wod- kan itp., 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hap, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z  2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134,  z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz.1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.) o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. oświadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622)

Zajmowanie lokalu o odpowiedniej powierzchni użytkowej

Powierzchnia użytkowa  zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50 pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
 
Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia  normatywna (m²)

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50%

1 osoba

35 m²

45,50 m²

52,50 m²

2 osoby

40 m²

52,00 m²

60,00 m²

3 osoby

45 m²

58,50 m²

67,50 m²

4 osoby

55 m²

71,50 m²

82,50 m²

5 osób

65 m²

84,50 m²

97,50 m²

6 osób

70 m²

91,00 m²

105,00 m²

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby powierzchnie zwiększa się  o 5 m².

Wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku (zaświadczenie lekarskie) lub inna osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju (decydują o tym powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od łącznego dochodu gospodarstwa domowego, wysokości wydatków poniesionych na mieszkanie, liczby członków gospodarstwa domowego i powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 

Jeżeli dochód jest niższy od

<  150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

<   100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

Jeżeli dochód jest równy lub wyższy od

≥  150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

≥   100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

15 % dochodów gospodarstwa w gospodarstwie jednoosobowym

20 % dochodów gospodarstwa w gospodarstwie jednoosobowym

12 % dochodów gospodarstwa w gospodarstwie
2 - 4  osobowym

15 % dochodów gospodarstwa w gospodarstwie
2 - 4 osobowym

10 % dochodów gospodarstwa w gospodarstwie
5 - osobowym i większym

12 % dochodów gospodarstwa w gospodarstwie
5 - osobowym i większym

Rodzaje wydatków stanowiące podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są :

 •  czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, a wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu oblicza się wg cen energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Organ orzekający w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wskazana w deklaracji

Upoważniony pracownik, przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać, od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, złożenie oświadczenia o stanie majątkowym, zwierającego dane w szczególności dotyczące posiadanych nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje z upoważnienia Burmistrza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Obowiązujące akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tj. Dz. U. z 2019. Poz. 2133)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego , a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu ( Dz. U z 2013 po. 589)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnoprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U Nr 139 , poz. 1328) 


 

Dodatek energetyczny - informacje ogólne

Z dniem 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia  10.04.1997 r.  Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba,

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wystąpienie łącznie tych trzech przesłanek po stronie uprawnionego jest podstawową do przyznania dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5c ust 2 ustawy prawo energetyczne dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit d

Wysokość limitu wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc po uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust.4

Zgodnie z obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 poz. 374) dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotna wynosi 10.94 zł./ miesiąc
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15.19 zł/miesiąc
 • składającego się z co najmniej 5 osób- wynosi 18.23 zł./miesiąc

Obowiązujące akty prawne:

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych ( tj.  Dz. U z 2019 poz. 2133)

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 ( M.P z 2020r. poz. 374)

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Dodatek energetyczny - wniosek do pobrania

Wzór wniosku i oświadczeń o ustalenie prawa do dodatku energetycznego można pobrać poniżej:

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (WNIOSEK O DODATEK ENERGETYCZNY.doc)Wniosek o przynanie dodatku energetycznego 35 kB

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information