piątek, listopad 16, 2018

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pokaz slaidów

 • Aktualne wzory wniosków

  Aktualne wzory wniosków

 • Klauzula informacyjna

  Klauzula informacyjna

 • Paczki żywnościowe dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia

  Paczki żywnościowe dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia

 • Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

  Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - kampania informacyjna MOW NFZ

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - kampania informacyjna MOW NFZ

Wnioski o świadczenie 500+ bez zmian

Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca.

Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

 

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego krwi

Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Burmistrz Miasta Zakopane, Wójtowie Gmin Powiatu Tatrzańskiego oraz Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego krwi, które będą przeprowadzone w dniu 8 maja w godz. 12.00 -15.00 na Placu Niepodległości w Zakopanem.

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym 40 -65 lat.

Pobrano ze strony: http://www.powiat.tatry.pl/13-informacje/1529-bezplatne-badania-profilaktyczne-poziomu-glukozy-i-cisnienia-tetniczego-krwi

 

Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom”

Szanowni Państwo, w okresie 22.03.2018-31.12.2018 r. Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom” realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także w zakresie udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wyżej wymienione wsparcie oferujemy w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom” Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPPP) zlokalizowanego w Nowym Targu przy al.Tysiąclecia 37 (budynek MOK-u, I piętro, pokój  nr 28).

Ośrodek czynny jest w godzinach:

 • poniedziałek 13.00-20.00
 • wtorek-piątek 8.00-15.00
 • sobota 8.00-12.00

Kontakt telefoniczny z OPPP pod numerem 669 222 900 w godzinach:

 • poniedziałek 8:00-20:00
 • wtorek-piątek 8.00-18:00
 • sobota 8.00-15.00

Kompleksowa oferta Ośrodka skierowana jest  do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:

 • pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa),
 • pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa),
 • pomoc prawną,
 • pomoc psychiatryczną,
 • pomoc tłumacza (także tłumacza jęz.migowego).

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Między innymi są to środki, które mogą być przeznaczone  na: 

 • zakup leków i materiałów ortopedycznych,
 • czasowe zakwaterowanie i udzielenie schronienia,
 • dopłaty do zobowiązań czynszowych i rachunków za media,
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zakup odzieży, żywności, wyposażenia mieszkania i sprzętów AGD.

W Ośrodku możliwe jest uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla świadków przestępstw oraz dla osób im najbliższym np. w celu uporania się z traumą związaną z uczestniczeniem w dramatycznym zdarzeniu o charakterze przestępstwa.

Więcej informacji na temat pomocy pokrzywdzonym przestępstwami można znaleźć na stronie: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl  oraz  www.pokrzywdzeni.gov.pl

Pobrano ze strony:
http://www.zakopane.sr.gov.pl/stowarzyszenie-podhale-nasz-dom,new,mg,1.html,217

 

Jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła?

Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele-Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu. Sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić.

Małopolski Tele-Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce. W rozpoczynającym się pilotażu nowoczesne usługi teleopieki będzie mogło przetestować aż 10 tysięcy osób – to do nich trafią specjalne opaski z kartą sim, dzięki którym będą mogli szybko wezwać pomoc. Wystarczy, że nacisną przycisk SOS. To nie wszystko – w ramach projektu przewidziano również wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych w ich domu – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwieniu urzędowych formalności.

W przypadku zagrożenia życia osoba niesamodzielna, która dodatkowo jest sama w domu, ma niewielkie szanse na szybkie uzyskanie profesjonalnej pomocy. Dlatego z myślą o takich osobach powstał Małopolski Tele-Anioł, który umożliwi szybką komunikację z centrum pomocowym, a w efekcie – natychmiastową i skuteczną pomoc. A czas reakcji w takiej sytuacji ma przecież ogromne znaczenie – wyjaśnia wicemarszałek Wojciech Kozak.

Koszt obsługi w ramach Tele-Anioła to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,4 mln zł stanowią środki unijne pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałe koszty pokryją środki od partnerów oraz dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt ma być realizowany przez 3 lata. 

Zostań podopiecznym Małopolskiego Tele-Anioła

W piątek, 13 kwietnia, ruszyła rekrutacja uczestników do projektu. Nabór do I tury projektu potrwa do końca października b.r. lub do wyczerpania miejsc. Rekrutację prowadzi: Województwo Małopolskie – lider projektu oraz partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy – w I naborze zostanie wyłonionych 5 tysięcy osób niesamodzielnych, z których dodatkowo usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania zostanie objętych 1 608.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z pomocy społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.

Pomoc w domu – tylko dla najbardziej potrzebujących:

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc w pilotażu będzie wiec przyznana:

 • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
 • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Gdzie złożyć wniosek?

Formularze zgłoszeniowe można składać:

Osobiście w jednym z miejsc:

 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
 • Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)
 • w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego

w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

Biuro projektu Lidera – ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków, II piętro, pok. 1 - do dnia 22.04.2018 r. od dnia 23.04.2018 r. ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł".

Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). 
Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypomnijmy, proces rekrutacji składa się z trzech etapów. W pierwszym – formalnym – na koniec każdego dwutygodniowego cyklu rekrutacji będą weryfikowane formalnie formularze zgłoszeń i tworzone listy rankingowe. Etap 2 to podstawowa ocena sytuacji materialno-życiowej – czyli weryfikacja deklarowanych na etapie rekrutacji formalnej kryteriów, a także ocena czy potrzebne będzie dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Jeśli faktycznie zostaną one przyznane, uczestnik projektu musi przygotować się na tzw. rozszerzoną ocenę sytuacji materialno-życiowej.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz Regulamin, formularze zgłoszeniowe i harmonogram cykli rekrutacji oraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Tele-Anioła.

Pobrano ze strony: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

 

Podziel się książkami, filmami i „kaseciakami”

Masz książki w dobrym stanie, których już nie potrzebujesz? Ciągle trzymasz filmy na DVD, które znasz już na pamięć? Albo magnetofon kasetowy, który jest sprawny, ale od lat nie słuchasz już na nim muzyki? Oddaj je tym, którym się przydadzą – pacjentom szpitala specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie lub czytelnikom Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej, działającej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Książki i filmy są zbierane do końca kwietnia, „kaseciak” – przez cały rok.

Niech Twój „kaseciak” się nie kurzy!

Każdego roku z Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej, która działa przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, korzysta nawet pół tysiąca osób. To nie tylko osoby niewidome, ale też seniorzy, którzy skończyli 70 lat i czytanie małego druku sprawia im już spore problemy. Dlatego audiobooki to dla nich jedyna możliwość poznania wielu powieści czy poezji. Ze względu na swój wiek, większość czytelników Wypożyczalni Książki Mówionej woli korzystać z „oswojonych” rozwiązań technicznych – dlatego „kaseciaki” są ciągle potrzebne. Biblioteka chętnie przyjmie nie tylko magnetofony, ale też walkmany. Sprawne urządzenia można przynosić do Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej (ul. Rajska 1 w Krakowie, pok. 54, tel. 12 375 22 16) od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 19.00.

Warto dodać, że zbiórka trwa od 2014 r. i dzięki hojności mieszkańców udało zebrać w tym czasie 110 magnetofonów i walkmanów.

Pacjenci kochają dobre historie

Z kolei tylko przez kwiecień trwa zbiórka książek i filmów DVD do biblioteki szpitala specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, instytucji Województwa Małopolskiego. Tematyka jest w zasadzie dowolna – mogą to być powieści, książki popularnonaukowe, filmy fabularne czy przyrodnicze. Ważne, żeby były w dobrym stanie. Z uwagi na to, że pacjenci są dorośli, w akcji nie będą przyjmowane książki i filmy dla dzieci.

Książki i filmy DVD można oddawać:

 • Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2; od 9.00 do 20.00 (poniedziałek – piątek)
 • Integracyjny Klub Kultury Olsza, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7; od 12.00 do 19.00 (poniedziałek – piątek)
 • Klub Strych, ul. Masarska 14; od 15.00 do 21.30 (poniedziałek – czwartek) od 14.00 do 21.00 (piątek)
 • Klub Muzyki Współczesnej Malwa, ul. Dobrego Pasterza 6; od 14.00 do 21.00 (poniedziałek – czwartek) od 10.00 do 18.00 (piątek)
 • Klub Kazimierz, ul. Krakowska 13; od 13.30 do 20.30 (poniedziałek – piątek)
 • Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami, ul. Świętego Tomasza 26; od 12.00 do 22.00 (poniedziałek – piątek)
 • Biblioteka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 2; od 11:00 do 19:00 (wtorek - sobota)

Pobrano ze strony: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/podziel-sie-ksiazkami-filmami-i-kaseciakami

 

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information